Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-141697-121110
Predmet:REVIZIJA TRANSFORMATORSKIH STANICA PN-T-562/10-LR
 
28.10.2010Odluka o početku postupka nabave
17.11.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.12.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.12.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.12.2010Odluka o odabiru / poništenju
15.3.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja