Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-140829-051110
Predmet:IZRADA "ZLATNOG" ZAVARA NA MRS-ovima REGIJE TP ZAPADNA HRVATSKA PN-543/10-LR
 
28.10.2010Odluka o početku postupka nabave
8.11.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.11.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.12.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.12.2010Odluka o odabiru / poništenju
21.12.2010Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja