Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-141083-081110
Predmet:PN-PF-548/10-VLB; UVOĐENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE SOFTVERSKOM IMOVINOM TE KONTINUIRANA PODRŠKA INFORMACIJSKOM SUSTAVU PN-PF-548/10-VLB
 
27.10.2010Odluka o početku postupka nabave
9.11.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.11.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.12.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.12.2010Odluka o odabiru / poništenju
25.1.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja