Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-12370-160610
Predmet:Geodetske usluge na objektima plinskog transportnog sustava PN-T-270/10-GB
 
17.5.2010Odluka o početku postupka nabave
18.6.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.7.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.7.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.8.2010Odluka o odabiru / poništenju
1.11.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja