Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-139639-261010
Predmet:ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CORPORATE PLANNER PN-PF-544/10-MB
 
18.10.2010Odluka o početku postupka nabave
28.10.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.11.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.11.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.11.2010Odluka o odabiru / poništenju
14.12.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja