Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-33-M-139432-251010
Predmet:ZAMJENA REGULATORA PROTOKA NA MRČ SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-565/10-MB
 
21.10.2010Odluka o početku postupka nabave
27.10.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.11.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.11.2010Odluka o odabiru / poništenju
16.11.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja