Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-33-M-123825-160610
Predmet:USLUGA DOSTAVE I OTPREME PISAMA DO 50 GR PN-I-329/10-GB
 
Odluka o početku postupka nabave
17.6.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.7.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.7.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.7.2010Odluka o odabiru / poništenju
4.9.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja