Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-137783-121010
Predmet:Kupnja prirodnog plina za inicijalno punjenje PN-I-473/10-GB
 
17.9.2010Odluka o početku postupka nabave
13.10.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.11.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.11.2010Odluka o odabiru / poništenju
18.11.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja