Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-137888-131010
Predmet:PORAVNAVANJE TERENA NA TRASAMA PLINOVODA REGIJE TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-456/10-LR
 
10.9.2010Odluka o početku postupka nabave
14.10.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.10.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.11.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.11.2010Odluka o odabiru / poništenju
19.1.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja