Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-137828-121010
Predmet:IZRADA IDEJNIH PROJEKATA I ISHOĐENJA LOKACIJSKIH DOZVOLA ZA RAZVOJEN PROJEKTE U 2010.GODINI PN-R-303/10-MB
 
27.9.2010Odluka o početku postupka nabave
13.10.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.11.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.11.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.11.2010Odluka o odabiru / poništenju
14.12.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja