Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-31-V-137814-121010
Predmet:DODATNI ARHEOLOŠKO ISTRAŽNI RADOVI NA III. DIJELU PLINOVODNOG SUSTAVA LIKE I DALMACIJE OD MČS-3 GOSPIĆ DO PČ/MRS BENKOVAC - PLINOVOD BENKOVAC-ZADAR DN 300/50, I ODVOJNI PLINOVOD ZA MRS BIOGRAD DN 200/75 PO UGOVORU BROJ PN-I-62/10-MB PN-I-529/10-MB
 
12.10.2010Odluka o početku postupka nabave
13.10.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.10.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.10.2010Odluka o odabiru / poništenju
18.11.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja