Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0020659
Predmet:PN-T-312/21/TP, GODIŠNJE ODRŽAVANJE ANALIZATORA KVALITETE PLINA PN-T-312/21/TP
 
Odluka o početku postupka nabave
27.5.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.6.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.6.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.7.2021Odluka o odabiru / poništenju
19.8.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja