Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0024851
Predmet:USLUGA SERVISNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA PO GRUPAMA (6 GRUPA) PN-Z-376-377-378-381-383-384/20-AS
 
30.6.2020Odluka o početku postupka nabave
7.7.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.7.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.8.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.9.2020Odluka o odabiru / poništenju
13.10.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja