Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:HITNA SANACIJA TRASE PLINOVODA I OPTIČKO - KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PULA-KARLOVAC DN 500/75 PN-T-427/12-MB
 
11.6.2012Odluka o početku postupka nabave
5.7.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.6.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.7.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.7.2012Odluka o odabiru / poništenju
30.7.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja