Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/ 0BP-02079
Predmet:USLUGE ODRŽAVANJA PLINSKIH APSORPCIJSKIH TOPLINSKIH PUMPI ZA GRIJANJE I HLAĐENJE NA POSLOVNIM OBJEKTIMA PLINACRA PN-T-511/21-SP
 
15.9.2021Odluka o početku postupka nabave
27.9.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.10.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.10.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.10.2021Odluka o odabiru / poništenju
9.12.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja