Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/ 0BP-00520
Predmet:IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU MRS LEGRAD I MRS OSIJEK III PN-I-675/14-VLB
 
21.11.2014Odluka o početku postupka nabave
15.12.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.1.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.1.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.1.2015Odluka o odabiru / poništenju
13.2.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja