Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/ 0BP-00238
Predmet:OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM POSLOVNOG OBJEKTA PLINACRO d.o.o., SAVSKA CESTA 88a, ZAGREB PN-SKU-399/14-LR
 
26.6.2014Odluka o početku postupka nabave
1.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.7.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.7.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.7.2014Odluka o odabiru / poništenju
24.9.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja