Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/ 0BP-00430
Predmet:USLUGE ODRŽAVANJA PLINSKIH APSORPCIJSKIH TOPLINSKIH PUMPI ZA GRIJANJE I HLAĐENJE NA POSLOVNIM OBJEKTIMA PLINACRA PN-T-245/19-SP
 
18.4.2019Odluka o početku postupka nabave
3.5.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.6.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.6.2019Odluka o odabiru / poništenju
21.8.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja