Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/0BP-00397
Predmet:IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE ZA MRS LEGRAD I MRS OSIJEK III PN-I-563/14-VLB
 
15.9.2014Odluka o početku postupka nabave
24.9.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.10.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.11.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.11.2014Odluka o odabiru / poništenju
10.11.2014Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja