Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/ 0BP-00322
Predmet:IZRADA ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA – ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ PN-I-463/14-LR
 
17.7.2014Odluka o početku postupka nabave
30.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.8.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.8.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.8.2014Odluka o odabiru / poništenju
17.10.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja