Usluge operatora transportnog sustava

STANDARDNE USLUGE

Kapaciteti transportnog sustava na ulazu u transportni sustav i kapaciteti transportnog sustava na izlazu iz transportnog sustava dostupni su kroz različite vrste usluga i mogu se ugovarati neovisno i samostalno.

Operator transportnog sustava puža uslugu korištenja kapaciteta na ulazu u i izlazu iz transportnog sustava kao standardnu uslugu temeljem ugovora o transportu plina i/ili ugovora o transportu plina na interkonekciji sklopljenog između korisnika transportnog sustava i operatora transportnog sustava, pod uvjetima utvrđenim Mrežnim pravilima transportnog sustava.

Operator transportnog sustava nudit će samo one usluge koje može osigurati uzevši u obzir tehničke parametre transportnog sustava i obveze temeljem sklopljenih ugovora o transportu plina i/ili ugovor o transportu plina na interkonekciji.

Usluga korištenja stalnog i prekidivog kapaciteta na interkonekciji

Operator transportnog sustava na interkonekciji nudi standardne proizvode sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 984/2013 od 14. listopada 2013. o uspostavi mrežnih pravila za mehanizme raspodijele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2009. Europskog parlamenta i Vijeća (SI.L.br 273 od 15. listopada 2013.)  

Stalni kapacitet


Stalni kapacitet transportnog sustava može se ugovoriti na interkonekciji na kojima postoji slobodni stalni kapaciteti.

Stalni kapacitet može se ugovoriti kao:
 • stalni kapacitet na godišnjoj razini: godišnja aukcija za jednu ili više plinskih godina, unutar razdoblja od 15 plinskih godina,
 • stalni kapacitet na tromjesečnoj razini: godišnja aukcija za četiri tromjesečja naredne plinske godine,
 • stalni kapacitet na mjesečnoj razini: periodična mjesečna aukcija za naredni mjesec,
 • stalni kapacitet na dnevnoj razini: periodična dnevna aukcija za naredni plinski dan i
 • stalni kapacitet na unutardnevnoj razini: unutardnevna aukcija za preostale sate tekućeg plinskog dana.
Prekidivi kapacitet

Operator transportnog sustava nudi mogućnost ugovaranja prekidivog kapaciteta na interkonekciji na kojoj nema slobodnog stalnog kapaciteta. Prekidivi kapacitet može se ugovoriti najviše do iznosa tehničkog kapaciteta na pojedinoj interkonekciji.

Prekidivi kapacitet može se ugovoriti kao :
 • prekidivi kapacitet na godišnjoj razini: godišnja aukcija za jednu ili više plinskih godina, unutar razdoblja od 15 plinskih godina,
 • prekidivi kapacitet na tromjesečnoj razini: godišnja aukcija za četiri tromjesečja naredne plinske godine,
 • prekidivi kapacitet na mjesečnoj razini: periodična mjesečna aukcija za naredni mjesec,
 • prekidivi kapacitet na dnevnoj razini: periodična dnevna aukcija za naredni plinski dan i
 • prekidivi kapacitet na unutardnevnoj razini: unutardnevna aukcija za preostale sate tekućeg plinskog dana.
Informacije o slobodnom stalnom i prekidivom kapacitetu objavljene su na službenoj web stranici operatora transportnog sustava.

Usluga korištenja stalnog i prekidivog kapaciteta na ulazu u i izlazu iz transportnog sustava, izuzev interkonekcije

Operator transportnog sustava na ulazu u i izlazu iz transportnog sustava, izuzev interkonekcije nudi korištenje transportnog sustava sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

Stalni kapacitet

Stalni kapacitet transportnog sustava može se ugovoriti na lokalnom ulazu u i izlazu iz transportnog sustava na kojima postoji slobodni stalni kapaciteti.

Stalni kapacitet može se ugovoriti kao:
 • stalni kapacitet na godišnjoj razini: za jednu ili više plinskih godina, unutar razdoblja od 15 plinskih godina,
 • stalni kapacitet na tromjesečnoj razini: za jedno ili više tromjesečje unutar te plinske godine
 • stalni kapacitet na mjesečnoj razini: za jedan ili više mjeseci, unutar tog mjeseca i
 • stalni kapacitet na dnevnoj razini: za jedan ili više plinskih dana, unutar tog mjeseca.
Prekidivi kapacitet

Operator transportnog sustava nudi mogućnost ugovaranja prekidivog kapaciteta na lokalnom ulazu u i izlazu iz transportnog sustava na kojima nema slobodnog stalnog kapaciteta. Prekidivi kapacitet može se ugovoriti najviše do iznosa tehničkog kapaciteta na pojedinoj interkonekciji.

Prekidivi kapacitet može se ugovoriti kao :
 • prekidivi kapacitet na godišnjoj razini: za jednu ili više plinskih godina, unutar razdoblja od 15 plinskih godina,
 • prekidivi kapacitet na tromjesečnoj razini: za jedno ili više tromjesečje unutar te plinske godine,
 • prekidivi kapacitet na mjesečnoj razini: za jedan ili više mjeseci, unutar tog mjesečja i
 • prekidivi kapacitet na dnevnoj razini: za jedan ili više plinskih dana, unutar tog mjeseca.
Stalni i prekidivi kapacitet na dnevnoj razini može se ugovoriti ako korisnik transportnog sustava ima prethodno ugovoren kapacitet na minimalno mjesečnoj razini.
Informacije o slobodnom stalnom i prekidivom kapacitetu objavljene su na službenoj web stranici operatora transportnog sustava.

Sukladno prijelaznim i završnim odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava od 30. listopada 2015. godine, korištenje kapaciteta transportnog sustava na ulazu u i izlazu iz transportnog sustava, izuzev interkonekcije na tromjesečnoj razini biti će omogućeno od početka plinske godine 2016./2017.

Do početka plinske godine 2016./2017. u slučaju ugovaranja stalnog i/ili prekidivog kapaciteta na mjesečnoj razini, rezervacije kapaciteta se podnose za jedan ili više uzastopnih mjeseca, a najduže do kraja plinske godine za koju se usluga ugovara.
Do početka plinske godine 2016./2017. u slučaju ugovaranja stalnog i/ili prekidivog kapaciteta na dnevnoj razini, rezervacije kapaciteta se podnose za jedan ili više uzastopnih dana, a najduže do kraja mjeseca za koju se usluga ugovara.


CIJENE STANDARDNIH USLUGA OPERATORA TRANSPORTNOG SUSTAVA

Cijena usluga transporta plina utvrđuje se Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina. Iznosi tarifnih stavki za transport prirodnog plina utvrđeni su za pojedinu vrstu ulaza u transportni sustav i izlaza iz transportnog sustava za pojedine godine regulacijskog razdoblja. Trajanje prvog regulacijskog razdoblja je tri godine (od 2014. godine do 2016. godine), a trajanje narednih regulacijskih razdoblja je pet godina.

Vrste tarifnih stavki za transport plina su:
 • tarifna stavka za ulaz na interkonekciji
 • tarifna stavka za ulaz iz proizvodnje
 • tarifna stavka za ulaz iz skladišta plina
 • tarifna stavka za izlaz na interkonekciji
 • tarifna stavka za izlaz u Hrvatskoj
 • tarifna stavka za količinu plina

Hrvatska energetska regulatorna agencija je dana 31. srpnja 2013. godine donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport prirodnog plina za energetski subjekt Plinacro. Odluka je stupila na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Hrvatska energetska regulatorna agencija je dana 8. lipnja 2015. godine donijela novu Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport prirodnog plina za energetski subjekt Plinacro (NN 65/15). Odlukom se određuju iznosi tarifnih stavki za transport plina za 2015. i 2016. godinu prvog regulacijskog razdoblja (2014.-2016.). Odluka počinje važiti od 1. listopada 2015. godine, odnosno od početka nove plinske godine 2015./2016.


Sukladno gore navedenim Odlukama, važeće tarifne stavke za transport plina za 2015. i 2016. godinu su:
 

  Vrste tarifnih stavki za
  transport plina

Tarifne stavke 
1.10. - 31.12.2015. godinu

(bez PDV-a)

Tarifne stavke 
1.1. - 31.12.2016. godinu

(bez PDV-a)

  Tarifna stavka za
  ulaz na interkonekciji

3,4542 kn/kWh/dan  

3,4147 kn/kWh/dan  

  Tarifna stavka za
  ulaz iz proizvodnje

3,1088 kn/kWh/dan  

3,0732 kn/kWh/dan  

  Tarifna stavka za
  ulaz iz skladišta plina

0,3454 kn/kWh/dan  

0,3415 kn/kWh/dan  

  Tarifna stavka
  za izlaz na interkonekciji

8,7397 kn/kWh/dan  

8,6399 kn/kWh/dan  

  Tarifna stavka za
  izlaz u Hrvatskoj

1,3110 kn/kWh/dan  

1,2960 kn/kWh/dan  

  Tarifna stavka za
  količinu plina

0,0022 kn/kWh  

0,0022 kn/kWh  

 

Informativni izračun naknada za korištenje transportnog sustava, možete pronaći ovdje.
 
Za postupak provođenja aukcija na interkonekciji koristi se iznos tarifnih stavki iz Odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina, iskazanih pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti pri normalnim uvjetima, na način da se isti množi s koeficijentom 0,9010.


Hrvatska energetska regulatorna agencija je dana 17. ožujka 2017. godine, donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport prirodnog plina za energetski subjekt Plinacro. Odlukom se određuju iznosi tarifnih stavki za transport plina za drugo regulacijsko razdblje od 1. travnja 2017. do 31. prosinaca 2021. Odluka stupa na snagu 1. travnja 2017. godine.NESTANDARDNE USLUGE

Sukladno članku 14. stavka 1. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom („NN“, broj 158/13 i 91/16, 116/16), Hrvatska energetska regulatorna agencija je 29. studenoga 2016. godine donijela Odluku o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje.

Temeljem navedenoga, Plinacro kao operator transportnog sustava donio je novi Cjenik nestandardnih usluga operatora transportnog sustava za regulacijsko razdoblje 2017.-2021., koji je u primjeni od 01.01.2017. godine.