Poslovne funkcije

Direktor: Luka Balen
 
Tel: (01) 6301 661
Fax: (01) 6301 797
 
U nadležnosti Poslovnih funkcija su poslovi financijske prirode, koji su organizacijski podijeljeni u tri službe: Službu financija, Službu računovodstva i Službu informatike.

Poslovi financijskog računovodstva, računovodstva poreza te troškovnog i upravljačkog računovodstva osiguravaju podloge za zakonima propisane obračune, kao i za planiranje, praćenje i  analiziranje  financijskih pokazatelja poslovanja, prikupljanje, pripremu i osiguravanje informacija ekonomskog sadržaja koje su namijenjene menadžmentu  u svim fazama poslovnih aktivnosti, ali i eksternim korisnicima.

U odgovornosti Poslovnih  funkcija je i upravljanje  novčanim sredstvima,  poslovi vezani uz naplatu potraživanja, nadzor troškova poslovanja, obavljanje platnog prometa,  obračun plaća i blagajničko poslovanje te poslovi osiguranja imovine društva i osoba.
Sukladno Pravilniku o postupcima javne nabave roba, usluga i radova u Plinacru, Poslovne funkcije sudjeluju u izradi natječajne dokumentacije, obavljaju  pregled i ocjenu ponuda i ocjenu valjanosti bankarskih i drugih jamstava.

Služba informatike podržava poslovne procese koji nisu u funkciji osnovne tehnološke djelatnosti tvrtke. U nadležnosti ima održavanje IT sustava, od kojih neki podržavaju poslovanje ovisnog društva, tvrtke Podzemno skladište plina d.o.o. (PSP), i brigu oko mrežne, poslužiteljske i periferne opreme u Plinacru. Poslovanje Službe informatike usklađeno je sa standardom ISO 27001.