Posebni uvjeti i potvrde na glavni projekt

Utvrđivanje posebnih uvjeta

Trgovačko društvo Plinacro d.o.o., kao javnopravno tijelo, u skladu s propisanom zakonskom regulativom, utvrđuje Posebne uvjete.  Navedeni upravni akt izdaje se na temelju čl. 135. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17).

Na temelju čl. 82. Zakona o gradnji (NN 153/13 i NN 20/17), zatim Zakona o Osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima („Službeni list“ 64/73) te primjenom Pravilnika o tehničkim normativima i uvjetima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport („Službeni list“ 26/84), koji je na snazi sukladno Zakonu o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni (NN 53/91), trgovačko društvo Plinacro d.o.o. izdaje potvrdu na glavni projekt.

Zahtjev za izdavanje Posebnih uvjeta podnosi se u pisanoj formi na adresu: Plinacro d.o.o., Sektor informacijske sigurnosti, zaštitnih i općih poslova, PJ Tehničke zaštite, Savska cesta 88a, 10000 Zagreb.

Uz Zahtjev za izdavanjem Posebnih uvjeta podnositelj zahtjeva dužan je priložiti projektno-tehničku dokumentaciju u pisanom i/ili elektronskom obliku (idejno rješenje, idejni projekt, opis građevine, situacijski prikaz i sl.)

Odgovorna osoba u PJ Tehničke zaštite utvrdit će Posebne uvjete koji se sastoje od općih i tehničkih uvjeta te ih dostaviti podnositelju Zahtjeva u zakonski propisanim rokovima.

Svoje upite vezane uz utvrđivanje posebnih uvjeta možete uputiti na sljedeću mail adresu: 

 
Izdavanje Potvrde na glavni projekt

Na temelju utvrđenih općih i tehničkih uvjeta iz Posebnih uvjeta, podnositelj Zahtjeva u obvezi je izraditi Elaborat tehničkog rješenja križanja ili položaja predmetne građevine i instalacija u vlasništvu Plinacra te ga, uz popratni dopis, u 3 (tri) analogna primjerka dostaviti na adresu: Plinacro d.o.o., Sektor informacijske sigurnosti, zaštitnih i općih poslova, PJ Tehničke zaštite, Savska cesta 88a, 10000 Zagreb, s naznakom da je Elaborat sastavni dio glavnog projekta predmetne građevine (Izvadak iz glavnog projekta).
Ukoliko su ispunjeni zahtjevani opći i tehnički uvjeti iz Posebnih uvjeta, Plinacro će izdati Potvrdu na glavni projekt.

Svoje upite vezane uz izdavanje Potvrde na glavni projekt možete uputiti na sljedeću mail adresu:


Legalizacija
 
Plinacro d.o.o. kao energetski subjekt odgovoran za obavljanje energetske djelatnosti transporta plina, siguran i pouzdan rad, održavanje i razvoj transportnog sustava od interesa za Republiku Hrvatsku sudjeluje u postupku legalizacije sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13 i 65/17).
 
Upite vezane uz legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada možete poslati na sljedeću mail adresu:


Zaštita osobnih podataka

Osobne podatke koje zaprimimo obrađujemo isključivo u svrhu postupanja po podnesenom zahtjevu. Dostavljena dokumentacija čuva se trajno kao dokaz osnove za izdavanje odnosno odbijanje izdavanja Posebnih uvjeta, Potvrde na glavni projekt ili Potvrde u svrhu legalizacije. Uz gore navedenu dokumentaciju, u svrhu dostave odgovora na zahtjev, potrebni su nam i vaši kontakt podaci. Dostavljanje drugih osobnih podataka ili dokumentacije nije potrebno. Sve informacije o zaštiti Vaših osobnih podataka i načinu na koji Plinacro postupa s njima možete pronaći ovdje