Posebni uvjeti i potvrde na glavni projekt

Utvrđivanje posebnih uvjeta

Trgovačko društvo Plinacro d.o.o., kao javnopravno tijelo s javnim ovlastima, u skladu s propisanom zakonskom regulativom, utvrđuje Posebne uvjete.  Navedeni upravni akt izdaje se na temelju čl. 135. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13).

Na temelju čl. 82. Zakona o gradnji (NN 153/13 i NN 20/17), zatim Zakona o Osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima („Službeni list“ 64/73) te primjenom Pravilnika o tehničkim normativima i uvjetima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport („Službeni list“ 26/84), koji je na snazi sukladno Zakonu o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni (NN 53/91), trgovačko društvo Plinacro d.o.o. izdaje potvrdu na glavni projekt.

Zahtjev za izdavanje Posebnih uvjeta podnosi se u pisanoj formi na adresu: Plinacro d.o.o., Služba općih i zaštitnih poslova, PJ Tehničke zaštite, Savska cesta 88a, 10000 Zagreb.

Uz Zahtjev za izdavanjem Posebnih uvjeta podnositelj zahtjeva dužan je priložiti projektno-tehničku dokumentaciju u pisanom i/ili elektronskom obliku (idejno rješenje, idejni projekt, opis građevine, situacijski prikaz i sl.)

Odgovorna osoba u PJ Tehničke zaštite utvrdit će Posebne uvjete koji se sastoje od općih i tehničkih uvjeta te ih dostaviti podnositelju Zahtjeva u zakonski propisanim rokovima.
 
Izdavanje Potvrde na glavni projekt

Na temelju utvrđenih općih i tehničkih uvjeta iz Posebnih uvjeta, podnositelj Zahtjeva u obvezi je izraditi Elaborat tehničkog rješenja križanja ili položaja predmetne građevine i instalacija u vlasništvu Plinacra te ga u 3 (tri) analogna primjerka dostaviti na adresu: Plinacro d.o.o., Služba općih i zaštitnih poslova, PJ Tehničke zaštite, Savska cesta 88a, 10000 Zagreb, s naznakom da je Elaborat sastavni dio glavnog projekta predmetne građevine (Izvadak iz glavnog projekta).
 
Ukoliko su ispunjeni zahtjevani opći i tehnički uvjeti iz Posebnih uvjeta, Plinacro će izdati Potvrdu na glavni projekt.
 
Prethodna tema:
Zakonska regulativa