Priključenje na transportni sustav

Pravila priključenja

Temeljem Zakona o tržištu plina  i Mrežnih pravila transportnog sustava, pružanje standardne usluge priključenja na transportni sustav i povećanja priključnog kapacitet, obavlja se temeljem sklopljenog Ugovora o priključenju na transportni sustav.

Krajnji kupac koji se želi priključiti na plinski sustav prvenstveno je dužan podnijeti zahtjev za priključenje na distribucijski sustav operatoru distribucijskog sustava koji za to područje ima sklopljen ugovor o koncesiji. Iznimno od navedenog, krajnji kupac može se izravno priključiti na transportni sustav ako je:
  1. Krajnji kupac koji će trošiti plin za istodobnu proizvodnju električne i toplinske energije uz priključni kapacitet obračunskog mjernog mjesta koji je veći od 50 MWh/h.
  2. Krajnji kupac koji će trošiti plin uz priključni kapacitet obračunskog mjernog mjesta od minimalno 250 MWh/h.
  3. Krajnji kupac koji će trošiti plin za daljnju prodaju stlačenog prirodnog plina prema posebnim propisima u postrojenju instalirane snage od minimalno 5 MWh/h.
Mrežnim pravilima transportnog sustava detaljno je propisan postupak izdavanja energetskih uvjeta i energetske suglasnosti za priključenje te uvjeta za priključenje na transportni sustav, a u nastavku su osnovne informacije.


Energetski uvjeti za priključenje na transportni sustav

Energetskim uvjetima za priključenje na transportni sustav utvrđuje se mogućnost priključenja građevine na transportni sustav, tehnički i ekonomski uvjeti priključenja te uvjeti korištenja transportnog sustava.

Energetski uvjeti se pribavljaju u postupku izdavanja akta kojim se određuju lokacijski uvjeti, odnosno posebni uvjeti u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt prema zakonima kojim se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevinskih proizvoda ili za priključenje postojeće građevine na transportni sustav.

Uz zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta, prilaže se akt kojim je odobreno građenje i opis plinofikacije građevine. Na temelju obavljene provjere tehničke dokumentacije, operator transportnog sustava dužan je izdati potvrdu o usklađenosti tehničke dokumentacije s energetskim uvjetima ili zatražiti usklađivanje s energetskim uvjetima.

Energetske uvjete izdaje operator transportnog sustava.
Obrazac zahtjeva za izdavanje energetskih uvjeta


Energetska suglasnost za priključenje na transportni sustav

Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti podnosi investitor ili vlasnik građevine, a uz zahtjev je dužan priložiti akt kojim se odobrava gradnja prema zakonima kojim se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevinskih proizvoda.

Energetska suglasnost za priključenje na transportni sustav sadrži sve podatke kao i energetski uvjeti te podatke o aktu kojim je odobrena gradnja prema zakonima kojim se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevinskih proizvoda.
 
Energetska suglasnost izdaje se za svako pojedinačno obračunsko mjerno mjesto.
Energetsku suglasnost izdaje operator transportnog sustava.
 
Troškove izdavanja energetske suglasnosti snosi investitor priključka koji je podnio zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti, prema cjeniku nestandardnih usluga operatora transportnog sustava.
Obrazac zahtjeva za izdavanje energetske suglasnosti
 
Zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta za priključenje na transportni sustav i zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti za priključenje na transportni sustav podnose se pisanim putem, dostavom odgovarajućeg, ispravno popunjenog, obrasca na sljedeću adresu:

PLINACRO d.o.o.
Sektor razvoja i investicija
n/r direktor
Savska cesta 88a,
10000 Zagreb

Ugovor o priključenju na transportni sustav

Ugovor o priključenju na transportni sustav sklapa se na temelju izdane energetske suglasnosti. Ugovor o priključenju na transportni sustav sklapaju operator transportnog sustava i operator distribucijskog sustava ili operator sustava skladišta plina ili proizvođač prirodnog plina ili krajnji kupac na transportnom sustavu u postupku priključenja na transportni sustav te u postupku povećanja priključnog kapaciteta.
Ugovorom o priključenju na transportni sustav uređuju se uvjeti priključenja na transportni sustav te financijske obveze sukladno Metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta.

U slučaju potrebe za izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta u transportnom sustavu,Operator transportnog sustava i krajnji kupac ili operator distribucijskog sustava sklopit će predugovor o priključenju na transportni sustav, a u kojem će urediti prava i obveze vezano za izgradnju novih dijelova transportnog sustava.

Obrazac Ugovora o priključenju na transportni sustav


Stavljanje priključka u funkciju

Operator transportnog sustava dužan je, na temelju Ugovora o priključenju, staviti u funkciju priključak građevine najranije s danom početka isporuke plina prema Ugovoru o opskrbi plinom koji priključenik ima sklopljen ili će sklopiti sa svojim opskrbljivačem plinom, a u kojem ugovoru je priključak utvrđen kao mjesto isporuke plina.

Nastavno na navedeno, priključenikov opskrbljivač plinom ili priključenik, ako je ujedno i opskrbljivač plinom, mora pravovremeno i na za to propisan način s operatorom transportnog sustava sklopiti odgovarajući ugovor o transportu plina, a što je preduvjet za stavljanje u funkciju priključka.