Ukupni prihodi

u 000 HRK
Godina  
2013. 619.473
2012. 631.767
2011. 633.565
Sljedeća tema:
Ukupni rashodi