Sektor investicija

Sektor investicija u svom sastavu ima dvije organizacijske jedinice: Službu pripreme projekata i Službu izvođenja projekata

SHEMA MEZOORGANIZACIJSKE STRUKTURE SEKTORA INVESTICIJA


Djelatnici Sektora aktivno sudjeluju u pripremi investicijskih projekata, planiranju, organizaciji izrade dokumentacije za pripremu građenja objekata te pisanju projektnih zadataka za izrade studija utjecaja na okoliš, stručnih podloga i projektiranja. Sektor investicija organizira pripremu, koordiniranje i vođenje investicijskih projekata u skladu s postavljenim terminskim planovima Društva, i to od faze idejnog rješenja do primopredaje Sektoru transporta plina. U nadležnosti Sektora su poslovi ishođenja potrebnih dozvola, uvjeta, suglasnosti i sl. od nadležnih institucija, izrada tehničkih specifikacija za sve faze projekta te usuglašavanje tehničkih elemenata javnih natječaja s konzultantima.

U fazi izvođenja projekata Sektor investicija odgovoran je za usklađivanje načina izvođenja radova i ugradnje opreme s ciljem održavanja dostignutih normi kvalitete i tehničkih osobina uređaja i opreme Društva te za provođenje nadzora nad projektiranjem, pri čemu vodi računa o tehničkoj i ostalim usklađenostima između različitih projekata, a u skladu sa standardima Plinacra.

Također, u poslove Sektora ubraja se usklađivanje terminskih planova izgradnje sa svim sudionicima u gradnji, pokretanje postupka nabave opreme i pokretanje postupka ugovaranja radova u skladu s planom ulaganja, kao i izrada izvješća o ostvarenim investicijama.

Radi rješavanja složenih zadataka iz područja investicijskih ulaganja za koje su unaprijed utvrđeni zahtjevi u pogledu rezultata, kvalitete, rokova i troškova i čije izvođenje iziskuje angažiranje eksperata različitih struka, u sklopu Sektora investicija povremeno se osnivaju “projektni timovi”. Oni imaju status privremene organizacijske jedinice s točno određenim vremenom trajanja, u koju se na određeno vrijeme raspoređuju i djelatnici ostalih organizacijskih jedinica Plinacra.