Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0027451
Predmet:UREDSKI MATERIJAL PN-UREDMAT/19-AB
 
2.7.2019Odluka o početku postupka nabave
10.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.7.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja