Oglas javne nabave: Nabava prirodnog plina za pogon transportnog sustava (evid. br. nabave: PN-T-493/17-MB)

NARUČITELJ: PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb, OIB 69401829750, objavljuje javno prikupljanje ponuda za slijedeće:

PREDMET NABAVE: NABAVA PRIRODNOG PLINA ZA POGON TRANSPORTNOG SUSTAVA, evid. br. nabave: PN-T-493/17-MB
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:4.410.000,00 HRK

OKVIRNA KOLIČINA:21.000.000 kWh
MJESTO ISPORUKE: Isporuka na paritetu plinski transportni sustav Plinacra prema Incoterms 2010, najnovije izdanje, sukladno dokumentaciji o nabavi.

KRITERIJ ODABIRA: najniža cijena

VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE: Izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi, članak 38. st. 2. ZJN 2016

NAČIN, MJESTO I VRIJEME DOSTAVE PONUDA: Ponuditelji dostavljaju ponude u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja, nazivom predmeta nabave i evidencijskim brojem nabave, uz naznaku: PONUDA-NE OTVARATI!,  na adresu naručitelja: PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 29.08.2017., 10 h

Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s gospodarskim subjektima i adresa e-pošte na kojoj se može zatražiti dokumentacija o nabavi:
 
Kontakt osoba: Melita Balić
Adresa: Savska cesta 88a, 10 000 Zagreb
Broj telefaksa:+385 (1)  6301 790
Adresa elektroničke pošte: melita.balic@plinacro.hr