Kvaliteta prirodnog plina

Kvaliteta prirodnog plina određuje se analizom kemijskog sastava i fizikalnih karakteristika prirodnog plina. Dva su osnovna razloga za redovnu kontrolu kvalitete plina i utvrđivanje ogrjevne vrijednosti prirodnog plina u transportnom sustavu:
Važećim podzakonskim aktima propisano je korištenje mjernih jedinica energije[kWh] u svim poslovnim transakcijama na tržištu prirodnog plina.
Osnovna mjerena veličina je obujam plina koji je protekao kroz obračunsko mjerno mjesto u jedinici vremena [m3/h]. Za izračun energije plina [kWh/h], obujam plina protekao kroz obračunsko mjerno mjesto u jednom satu [m3/h], množi se s iznosom donje ogrjevne vrijednosti [kWh/m3, pri 15°C/15°C ] utvrđene za pojedini plinski dan. Dnevna količina plina iskazuje se u mjernoj jedinici kWh/d, a izračunava se kao zbroj satnih količina [kWh/h].

Utvrđivanje kvalitete prirodnog plina

Operator transportnog sustava dužan je sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom osigurati praćenje kvalitete plina.
Standardna kvaliteta plina definira minimalne i  maksimalne vrijednosti parametara kvalitete plina, propisane u Općim uvjetima opskrbe plinom, Prilog 2., Tablica 3.  

U svrhu obračuna transportiranog plina u mjernoj jedinici energije, transportni sustav podijeljen je na specifična područja koja čine fizički povezani dijelovi transportnog sustava unutar kojih se transportira plin slične kvalitete i ogrjevne vrijednosti.

Specifične točke su mjesta na transportnom sustavu unutar specifičnog područja na kojemu se obavlja utvrđivanje kvalitete plina, a izmjerene vrijednosti predstavljaju referentnu vrijednost za sve izlaze iz transportnog sustava pridružene tom specifičnom području.

Operator transportnog sustava objavljuje važeći popis specifičnih točaka i pripadajućih priključaka: Specifične točke i pripadajući priključci

Operator transportnog sustava određuje specifična područja i specifične točke na temelju poznavanja tehničko-operativnih obilježja protoka plina, strukture transportnog plinskog sustava i podataka dobivenih analizom sastava plina.
Utvrđivanje kvalitete i ogrjevne vrijednosti predanog plina obavlja se periodičkim uzorkovanjem, dva puta mjesečno na specifičnim točkama.

U ovlaštenom i akreditiranom laboratoriju radi se kromatografska analiza plina, kojom se određuje:
Podaci dobiveni u ovlaštenom laboratoriju kromatografskom analizom uzoraka plina, koriste se za izračun isporučenih količina plina iskazno u mjernoj jedinici energije. Izvještaje o kvaliteti plina operator transportnog sustava objavljuje sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava :
Operator transportnog sustava objavljuje i prosječne godišnje vrijednosti parametara kvalitete plina za sve specifične točke: Izvještaj o kvaliteti plina za 2018. godinu