2013.

000 HRK
Struktura rashoda osnovne djelatnosti
iznos %
Materijalni troškovi 85.152 24,37%
Troškovi osoblja 57.065 16,33%
Amortizacija 179.902 51,50%
Ostali troškovi 14.565 4,17%
Vrijednosno usklađenje 9.459 2,71%
Rezerviranja 2.471 0,71%
Ostali poslovni rashodi 732 0,21%
Ukupno 349.347 100%