Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0030166
Predmet:ODRŽAVANJE HARDWARE / SOFTWARE-A I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-T-447/19-MB
 
18.7.2019Odluka o početku postupka nabave
25.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.8.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja