Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0030197
Predmet:ODRŽAVANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE PN-Z-439/19-AS
 
12.7.2019Odluka o početku postupka nabave
25.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja