Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0029344
Predmet:ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PLINACRO PN-Z-433/19-ŽF
 
4.7.2019Odluka o početku postupka nabave
19.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.8.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja