Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0027994
Predmet:KRČENJE ŠUMA NA TRASI MAGISTRALNOG PLINOVODA ZLOBIN-OMIŠALJ DN 800/100 PN-I-410/19-SP
 
1.7.2019Odluka o početku postupka nabave
12.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.8.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja