Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0027702
Predmet:OSIGURANJE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI PN-FR-429/19-AB
 
2.7.2019Odluka o početku postupka nabave
11.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.7.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja