Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0023546
Predmet:KONZULTANTSKE USLUGE ZA POTREBE USPOSTAVE RIZNICE PN-FR-315/19-AS
 
31.5.2019Odluka o početku postupka nabave
12.6.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.7.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja