Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0030279
Predmet:ISPORUKA OPREME ZA IZGRADNJU PRIKLJUČKA ZA RAFINERIJU B. BROD NA PČ SLOBODNICA (MRS SLOBODNICA) PN-I-426/19-DT
 
27.6.2019Odluka o početku postupka nabave
26.7.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.8.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja